Beheer en Onderhoud

Wij helpen u uw onderhoudsbehoefte te bepalen en kosten te bewaken

Beheer en Onderhoud inzicht nodig?

Heeft u als beheerder van vastgoed, gebouwen en andere assets behoefte om inzicht te krijgen in de staat van onderhoud om zo de onderhoudsbehoefte te bepalen en onderhoudskosten te bewaken? MAAT ingenieurs kan u hierbij helpen. Wij hebben veel ervaring op het gebied van assetmanagement en zetten onze expertise graag voor u in.

Aanpak

Om inzicht te krijgen in de benodigde uitgaven voor onderhoud is een goede inventarisatie van het bezit noodzakelijk: Welke gebouwen en opstallen behoren tot het bezit? Wat is de gewenste staat van onderhoud en de exploitatietermijn? En wat valt er allemaal onder onderhoud; is het enkel het gebouw of hoort het terrein er ook bij? Op basis van beschikbare informatie zal in overleg met u een opname worden uitgevoerd van de gebouwen en/of assets, een zogenaamde 0-meting. De opnames kunnen zowel gericht zijn op alleen het bouwkundige deel of voor het gehele gebouw inclusief installaties. Van de verkregen informatie wordt een overzicht gemaakt van de bouwdelen waaraan op een gegeven moment onderhoud moet worden uitgevoerd om het gebouw haar gewenste uitstraling of conditiescore te laten behouden.

Onderhoudsprognose en planning

Om grip te houden over de te verwachten uitgaven zal bekend moeten zijn wat voor soort onderhoud noodzakelijk is om het gebouw naar het gewenste onderhoudsniveau te brengen of te houden. De gebouwen kunnen onderling afwijken qua vorm, functie en samenstelling. Dit heeft invloed op het soort en frequentie van het onderhoud aan de gebouwen. Kortom er zal worden bepaald wat het onderhoudsniveau of conditiescore is van de gebouwen. Dit wordt in een onderhoudsscenario samengevat over het uit te voeren onderhoud en het moment van onderhoud aan de gebouwen. Op een eenvoudige en duidelijke wijze kan advies gegeven worden voor het opstellen van een meerjaren- & onderhoudsprognose en u kunt het gehele proces door ons laten verzorgen en bewaken.

Conditiemeting NEN 2767

Wanneer er sprake is van een vastgoedportefeuille of areaal aan objecten dan is het nodig om op een eenvoudige wijze objectief de staat van het onderhoud vast te leggen. Deze objectieve methodiek om de staat van onderhoud ofwel conditie van de bouwdelen en elementen te bepalen is beschikbaar in de vorm van de norm: NEN 2767. Dit geeft de beheerder de mogelijkheid om de conditie en onderhoudsbehoefte van een groot areaal overzichtelijk te maken en daarop betreffende vervolgacties op aan te passen. De NEN 2767 conditiemeting is trouwens een uitstekende onderlegger voor het uitvoeren van bepaalde onderhoudsregimes of als onderdeel van een onderhoudscontract of gewenst eindresultaat van een uit te voeren werk.

Risico gestuurd onderhoud

Bij een vastgoedportefeuille of areaal aan objecten kan het aantrekkelijk zijn om het onderhoud te beheren op basis van risico. Met andere woorden, er wordt gekeken naar de onderdelen van een gebouw waarvan het risico het grootst is op falen van een onderdeel. Met behulp van een conditiemeting NEN 2767 waarbij de conditie van een bouwdeel van het gebouw op objectieve wijze wordt opgenomen, kunnen prioriteiten of thema’s aan gekoppeld worden. Het is mogelijk om op basis van de verkregen informatie te sturen op deze thema’s. Te denken valt aan het sturen op basis van veiligheid, energiezuinigheid of wettelijke verplichtingen. Nu is niet ieder bouwdeel en/of element van het gebouw even belangrijk voor de (constructieve) veiligheid of energiezuinigheid. Daarom is het van belang om een inventarisatie te houden van de bouwdelen die een bepaalde functionaliteit en/of veiligheid moeten garanderen. Dit inventariseren kan bijvoorbeeld met behulp van de methode van Fine en Kinney. Dit is een erg goede objectieve kwantitatieve analyse om risico’s in te schatten en om te bepalen of en welke acties ondernomen moeten worden. Ingreep in de vorm van onderhoud kan nu dus risico gestuurd plaatsvinden.

Strategisch voorraadbeheer (Asset management)

Met strategisch voorraadbeheer en -beleid over hoe de opstallen en gebouwen moeten worden onderhouden, kan men een strategie ontwikkelen voor het beheer van de opstallen. Eens te meer is in de laatste jaren duidelijk geworden hoe de omgeving en politieke situatie kunnen veranderen. Het is dan ook lastig om (ver) in de toekomst te kijken en voor langere termijn te bepalen wat er met uw gebouwen gaat gebeuren. Het beheer van gebouwen is hierdoor dynamischer geworden dan voorheen. Soms is het langere tijd onduidelijk wat er met een complex gebeurd: sloop? of toch upgraden naar een duurzame variant? MAAT ingenieurs kan u ondersteuning bieden met het bepalen van de beleidsrichtingen zoals inzetten op energiezuinigheid, duurzaamheid en verantwoordelijkheid op het gebied van verantwoord maatschappelijk ondernemen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de handelingen zoals deze volgens de ISO 55000 zijn voorgeschreven. Dit zorgt voor een gestructureerde en eenduidige plan van aanpak om de vastgoedportefeuille op orde te krijgen en te houden.

Inspecties en Advies

Met onze inspecties en maatwerk advies weet u wat u te doen staat

Onderhoudsplannen

Onderhoudsplannen voor ieder pand en iedere situatie.

Projectbegeleiding

Met onze onafhankelijke projectbegeleiding staat u sterk.
Helmi-van-der-horst-maat-ingenieurs

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist Helmi van der Horst via:

Deskundige
ingenieurs en adviseurs

Eén contactpersoon voor
onderzoek en begeleiding

Heldere tarieven zonder verborgen kosten

Een onafhankelijk advies waar u iets aan heeft